Versie 1.0 AVG – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23-05-2018.

Peter Trieling Keuken Design (PTKD), gevestigd aan Parellelweg 2-6 te Beverwijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Peter Trieling Keuken Design (PTKD)
Paralellweg 2-6
1948 NM Beverwijk
T: 0251-213598

Peter Trieling is de Functionaris Gegevensbescherming van Peter Trieling Keuken Design (PTKD) zij is te bereiken via p.trieling@ptkd.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Peter Trieling Keuken Design (PTKD) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Peter Trieling Keuken Design (PTKD) verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Peter Trieling Keuken Design (PTKD) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van een offerte
 • Het beheren en uitvoeren van uw bestelling
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Peter Trieling Keuken Design (PTKD) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Peter Trieling Keuken Design (PTKD) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Peter Trieling Keuken Design (PTKD) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Doel: Uitvoeren van onze diensten en werkzaamheden

Type gegevens Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam 7 jaar Wettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Geslacht 7 jaar Wettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Geboortedatum 7 jaar Wettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Geboorteplaats 7 jaar Wettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Adresgegevens 7 jaar Wettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Telefoonnummer 7 jaar Wettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
E-mailadres 7 jaar Wettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Bankrekeningnummer 7 jaar t.b.v. voeren administratie

Doel: Presenteren, bijhouden, monitoren van deze website:

Type gegevens Reden
IP adres zie onderstaand overzicht
Locatiegegevens zie onderstaand overzicht
Gegevens over uw activiteiten op onze website zie onderstaand overzicht
Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen zie onderstaand overzicht
Lijst met contactgegevens van de klant via een app zie onderstaand overzicht
Internetbrowser en apparaat type zie onderstaand overzicht

Opmerking: Persoonsgegevens die u actief verstrekt via onze website (www.ptkd.nl) zoals e-mailadres, voor- en achternaam worden niet bewaard in een database.

Delen van persoonsgegevens met derden

Peter Trieling Keuken Design (PTKD) verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Peter Trieling Keuken Design (PTKD) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Sub processor Purpose Location of data and/ or Applicable data protection
Simar CRM speciaal voor de keukenbranche Offline applicatie

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wat is een cookie?
De PT Line website maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje met informatie over het bezoek aan deze site dat op de computer van de bezoeker wordt geplaatst. Veel sites maken gebruik van cookies. Gebruikers kunnen de cookies na gebruik van de site verwijderen uit hun browser of instellen dat na iedere sessie cookies worden verwijderd.

Waarom gebruiken wij cookies?
Wij plaatsen deze bestandjes zodat we de vormgeving en inhoud van onze site af kunnen stemmen op de wensen van de bezoeker. Ook is het door deze cookies mogelijk snel en eenvoudig artikelen van deze website te delen, video’s te tonen op de site en bezoekers te informeren als er nieuwe artikelen zijn.

Welke cookies gebruikt PT Line website en waarom?
Cookies kunnen zowel door PT Line website zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie PT Line website samenwerkt. Op de site van PT Line website wordt gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies van Google.

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken.

Analytische cookies Google
Op de site worden analytische cookies van Google Analytics gebruikt. De laatste 3 cijfers van het IP-adres van de bezoeker worden geanonimiseerd. Met Google is hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die worden verzameld via de analytische cookies worden niet gedeeld met andere partijen.

Doel en grondslag gegevensverwerking Google
Het doel is inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op de site. Om zo de site beter af te kunnen stemmen op de wensen van gebruikers. Doordat het IP-adres geanonimiseerd is, is invloed op de privacy van bezoekers gering. Verwerking van de gegevens vind plaats op basis van een gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn en verwerking gegevens
De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de toestemming daarvoor wordt ingetrokken. Een deel van de via de site verkregen data wordt buiten de EU verwerkt.

Verwijzing naar derde partijen
Deze website bevat links en buttons met verwijzingen naar websites van derde partijen. Dit zijn onder andere Twitter, Facebook en Linkedin. Op het moment dat je een dergelijke link of button aanklikt, verlaat je de website van PT Line website en zijn deze partijen verantwoordelijk voor de informatie die via cookies wordt vastgelegd.

Afmelden
Bij een bezoek aan www.pt-line.nl ga je ermee akkoord dat PT Line website cookies op je apparaat plaatst. Cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op jouw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Inzicht in gegevens
Je hebt altijd het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Iedereen van wie wij gegevens hebben verzameld kan ons verzoeken:

 • inzage te geven in verzamelde persoonsgegevens
 • correcties aan te brengen in de eigen gegevens
 • de verwerking te staken en/of de gegevens te verwijderen
 • de persoonsgegevens over te dragen (‘data export’)

Klachten
Het staat iedere betrokkene een vrij een klacht in te dienen bij een toezichthouder over de manier waarop PT Line website gegevens verwerkt en/of betrokkenen informeert. Een toezichthouder is bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Deze cookieverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door PT Line website worden gewijzigd. De gewijzigde versie wordt voorzien van de datum waarop de laatste wijziging is doorgevoerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Peter Trieling Keuken Design (PTKD) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar p.trieling@ptkd.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Peter Trieling Keuken Design (PTKD) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Peter Trieling Keuken Design (PTKD) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Peter Trieling (p.trieling@ptkd.nl).